• Privacy policy

Harmonie St.Stephanus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dezePrivacy policy willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St.Stephanus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens , u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als Harmonie St.Stephanus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw personnsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door Harmonie St.Stephanus (op basis van de AVG grondslag 'toestemming') verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Administratieve doeleinden
 • - Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 •   Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Harmonie St.Stephanus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • - Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • - Achternaam;
 • - Geboortedatum;
 • - Telefoonnumer;
 • - E-mailadres. 

Foto’s

Als Harmonie gebruiken we beeldmateriaal ter promotie van onze activiteiten en onze vereniging. Daarbij is het dus mogelijk dat u herkenbaar in beeld bent, echter zonder uw naam.Grondslag hiervoor is de vrijelijk gegeven toestemming. Uiteraard kunt u hier bezwaar tegen maken en zullen wij ons best doen dit te respecteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan onsgeeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Harmonie St.Stephanus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • - Alle personen die namens Harmonie St.Stephanus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • - Onze leden zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

X